PERFORMANCE
Final show by students of Ilya Romashko and Vladimir Bagramov